لوگو انعکاس

تلفن تماس

051-91004041 (20 خط)

ایمیل ما

info@enekas.co

آدرس

مشهد، بلوار هاشمیه، برج آبان، طبقه 5

نرم افزار خرید و تدارکات

نرم افزار انعکاس برای حسابداری مدیریت خرید، تدارکات و کارپردازی در کنار شماست.


مدیریت خرید و تدارکات دو رکن اصلی در هر عملیات تجاری محسوب می شوند از این رو در نرم افزار مالی و حسابداری انعکاس در صدد مدیریت این فرآیند مهم در زیرسیستم خرید برآمده ایم. سیستم خرید انعکاس به  سازماندهی تهیه کالا، خدمات و یا دریافت خدمات پیمانکاری مورد نیاز سازمان اقدام نموده است.

در سازمان های دارای فرآیند خرید مهندسی که کالا با مشخصات فنی خاص و منطبق با درخواست واحد مهندسی، تعمیرات و نگهداری و … خریداری می شوند، گردش اطلاعات درخواست و مشخصات فنی و تغییرات احتمالی در نقشه ها و مشخصات فنی در حین پروسه خرید نقش شایانی در خرید منطبق بر نیاز سازمان دارد.

سیستم خرید و تدارکات در راستای مکانیزه نمودن فرآیند خرید و تدارکات از درخواست خرید تا دریافت و تحویل کالا و تسویه با تامین کنندگان طراحی شده است.

نرم افزار خرید و تدارکات

قابلیت های سیستم خرید و تدارکات و کارپردازی